Xperto Opleiding Taalspecialist       SraGoYW8YU

Het taalonderwijs bestaat uit een groot aantal subdomeinen, die allemaal hun eigen leerstofopbouw en vaak ook weer een eigen didactiek kennen. Daarnaast is taal niet alleen belangrijk als vak, maar speelt het ook een grote rol binnen andere vakken. Goed taalonderwijs is daarmee van cruciaal belang voor een optimale ontwikkeling van leerlingen.

Xperto leidt leerkrachten en IB-ers die het taalonderwijs in hun eigen groep of school willen verbeteren of borgen, op tot taalspecialist. Onderscheidend in deze opleiding is dat in iedere bijeenkomst op interactieve wijze aandacht besteed wordt aan theorie en praktijkinzichten en dat er gericht een koppeling gemaakt wordt tussen theorie en praktijk.

Naast collectieve opleidingsdagen vormen een doelstellend gesprek, een voortgangsgesprek en een beoordeling van de eindopdracht onderdeel van de opleiding. In deze gesprekken staan uw persoonlijke ontwikkelingsdoelen, de schoolspecifieke situatie en uw vorderingen centraal. Onze opleiders staan u met raad en daad bij. Desgewenst is het mogelijk de opleiding aan te vullen met coachingsmomenten op de eigen school.

Als u de Opleiding Taalcoördinator van Xperto volgt en succesvol afrondt, zijn de volgende doelen bereikt:

 1. U heeft vakinhoudelijke kennis van over de leerstofopbouw van alle subdomeinen van taal in de groepen 1-8.
 2. U heeft kennis van de referentieniveaus voor taal en de nieuwe eindtoets en weet welke maatregelen te nemen als de streefniveaus op school-, groeps- of individueel niveau niet gehaald wordt.
 3. U weet hoe u de transfer van taal als vak naar de andere vakken kunt realiseren en toepassen.
 4. U heeft visie op en kent mogelijkheden om sterk taalvaardige leerlingen op een voor hen zinvolle en effectieve manier uit te dagen.
 5. U heeft gewerkt aan de kwaliteitsontwikkeling van het taalonderwijs voor de eigen school en een taalbeleidsplan voor één of meerdere subdomeinen gemaakt voor de komende jaren.

De Opleiding Taalcoördinator is door Register Leraar gevalideerd met 135 RU!

Inhoud en werkwijze van de opleiding Taalspecialist
De opleiding bevat de volgende onderdelen:

Doelstellend gesprek (30 minuten)

 • Module 1 (2 dagdelen) : visie op taalonderwijs –mondelinge taalvaardigheid – interactie bij taal –referentieniveaus en opbrengstgericht werken
 • Module 2 (2 dagdelen): beginnende geletterdheid –aanvankelijk lezen- taalbeleid
 • Module 3 (2 dagdelen) gevorderde geletterdheid: voortgezet technisch lezen – begrijpend lezen (begrijpend luisteren- begrijpend kijken)
 • Module 4 (2 dagdelen) schrijven van teksten (‘stellen’)  en spelling

Voortgangsgesprek (30 minuten)

 • Module 5 (2 dagdelen) woordenschatonderwijs
 • Module 6: taal bij andere vakken – taalbeleid
 • Module 7: leesbevordering-jeugdliteratuur- reflectie op taalbeleidsplannen
 • Module 8 (1 module)  Presentatie taalbeleidsplan en afronding opleiding

Afsluitend gesprek (30 minuten)

Voor meer informatie neem contact op met Tjalling Brouwer; tjalling@xperto.nl T 06-27359428