Referentieniveaus Rekenen

Implementatie referentieniveaus rekenen

Hoe kunnen de referentieniveaus voor rekenen ondersteunen bij het toewerken naar het hoogst mogelijke rekenvaardigheids-niveau van iedere leerling binnen de context van opbrengstgericht werken en passend onderwijs? Het Domino-traject biedt leraren, het team, intern begeleiders, rekencoördinatoren en directie praktische handvatten om elk vanuit hun professie hieraan bij te dragen.

Een Domino-traject?

U kent het fenomeen van de dominostenen vast wel: je zet steentjes neer, tikt de eerste aan en de hele rij valt om, doordat de vorige steeds de volgende aantikt. Op een soortgelijke manier biedt dit traject de mogelijkheid om op een praktische, interactieve manier kennis te maken met de referentieniveaus rekenen, het hoogst haalbare niveaus van leerlingen, doorlopende leerlijnen en de rol van rekenmethodes. Ook aan de verplichte eindtoets wordt aandacht besteed.

 

Het Domino-traject in stappen

Het domino-traject rond de referentieniveaus verloopt in verschillende stappen, waarbij steeds verschillende mensen uit de school betrokken zijn en waarbij informatie, ervaringen, praktische tips en hulpmiddelen worden besproken en vervolgens doorgegeven.

Stap 1

De intern begeleiders, directie en rekencoördinatoren van de school volgen een studiedag ‘Implementeren van de referentieniveaus rekenen’.

Ze krijgen enerzijds inhoudelijke informatie over de referentieniveaus, denken samen na met collega’s en andere scholen over doorlopende leerlijnen, doelen, volgen van de rekenvaardigheid van leerlingen en ze bespreken werkwijzen om het niveau van leerlingen te kunnen vaststellen. Anderzijds krijgen ze voorscholing en materialen voor een studiemiddag in de eigen school. Deze studiemiddag voeren ze in principe (Indien er slechts een klein bovenbouw team is, kan deze (aangepaste) studiemiddag met het hele team uitgevoerd worden) uit met hun bovenbouwteam. De aanpak is zeer praktisch met veel ruimte voor uitwisseling.

Stap 2

Met de verkregen informatie, middelen en materialen zijn de deelnemers van stap 1 na afloop in staat om op de eigen school de collega’s van de bovenbouw (van groep (5) 6, 7 en 8) in een halve studiedag (minimaal 3 effectieve studie-uren):

  • te informeren;
  • met elkaar te laten praten over niveaus en mogelijkheden van de eigen leerlingen, doorlopende leerlijnen en doelen, verantwoord kiezen voor het hoogst haalbare niveau;
  • tips te geven voor het geven van een vaste plek van de referentieniveaus in de eigen rekenlessen met de methode.

Dit alles met praktische opdrachten, voorbeelden en ook hier met ruimte voor het delen van ervaringen en voeren van discussie. Tevens bereiden leerkrachten bovenbouw een bijeenkomst met het hele team voor. Ze krijgen hiervoor tips en materialen aangereikt van de directie/intern begeleider/rekencoördinator.

Stap 3

Met de verkregen informatie, praktische tips en suggesties brengen de leerkrachten bovenbouw de collega’s van het hele team (groep 1 tot en met 8) bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering (van minimaal 2 uur) op een praktische, aansprekende manier op de hoogte van de ins en outs van de referentieniveaus rekenen, verantwoord kiezen en consequenties voor het rekenonderwijs in de hele school.

Stap 4

De directie, intern begeleider en rekencoördinator ontwikkelen een beleid waarin de referentieniveaus, doorlopende leerlijnen en verantwoord kiezen voor hoogst haalbare rekenniveaus van leerlingen een vaste plek krijgen, ten behoeve van het rekenonderwijs.
Bij deze stap behoort tot de mogelijkheden dat dit aangevuld wordt met een terugkommoment met de collega’s die ook bij stap 1 betrokken waren, zodat met de onderwijsadviseur en collega’s van andere scholen informatie uitgewisseld kan worden en vragen besproken kunnen worden.
Voor alle stappen krijgen de betrokkenen van de school materialen (één te kopiëren set) en ondersteuning aangeboden via SLO, in samenwerking met onderwijsadviseurs.

Werkwijze

SLO en onderwijsadviseurs werken samen aan dit Domino-traject. Op verschillende plaatsen zullen onderwijsadviseurs dit traject aanbieden. Een school kan deelnemen aan dit traject, als het héle traject met de verschillende stappen door alle teamleden wordt uitgevoerd zoals hierboven is beschreven. Uiteraard wordt het traject zo veel mogelijk afgestemd op de situatie in de eigen school. Maar: Ja zeggen, is dus ja dóen! De trajecten zullen direct na de zomervakantie starten op verschillende locaties.

Kosten

Voor schoolbesturen/clusters van scholen is de prijs € 1.400,- max. 12 scholen (2 deelnemers per school).
Voor scholen die zich individueel willen inschrijven zijn de kosten € 200,- per school (max. 2 deelnemers per school: directeur en IB’er, of directeur en rekencoördinator).

Vragen over de (op maat) mogelijkheden?

Neem contact op met Uschi van der Velden
uschi@xperto.nl
T 06-18086879