Voor scholen

Dyslexie en dyscalculie, experts in leerlingenzorg

In de fase voorafgaand aan het onderzoek om vast te stellen of er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) zal op school extra ondersteuning worden geboden.

Hier vindt u de Leidraad die het proces beschrijft dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) tot diagnostiek en behandeling. Voor de inhoudelijke concretisering wordt verwezen naar de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Deze twee documenten samen stellen de betrokkenen in staat het proces van signalering naar diagnostiek inhoudelijk, organisatorisch en praktisch vorm te geven en te verantwoorden. Bij een vermoeden van EED wordt het Leerlingdossier Dyslexie gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek. Deze Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier vormen samen één geheel.

Deze Leidraad is ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en nader bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (dyslexiecentraal.nl) door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands.

Ook in deze fase kan Xperto de leerkracht of intern begeleider adviseren.