Dyslexie

– Heeft uw kind problemen met lezen en/of met spelling?
– Helpt veelvuldige hulp bij lezen en spelling bij uw kind niet of nauwelijks?

Mogelijk heeft uw kind dyslexie. Kinderen met dyslexie hebben ernstige lees- en/of spellingproblemen.

Xperto is geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteitinstituut Dyslexie en biedt hoogwaardige gespecialiseerde zorg op het gebied van onderzoek naar en behandeling van dyslexie.

Lees onze folder over dyslexie of stuur een mail naar info@xperto.nl

Heeft u vragen over onze werkwijze, de aanmeldprocedure of heeft u een andere vraag?  Bel met Tjalling Brouwer 06-27359428.

Liever ’s avonds even bellen?  
’s avonds (ma, woe, do) 19.00-21.00 uur : 06-27359428

Indien u op andere tijden een bericht inspreekt bellen we u zo spoedig mogelijk terug

Dyslexie in het kort

Mogelijk heeft uw kind dyslexie. Kinderen met dyslexie hebben lees- en of spellingproblemen. De koppeling van letters aan klanken loopt bij mensen met dyslexie niet goed. Bij het lezen kan dat tot uiting komen in een lager leestempo of het maken van fouten tijdens het lezen. Bij spelling gebruiken dyslectici vaak verkeerde tekens voor klanken, bijvoorbeeld de ‘eu’ in plaats van de ‘ui’ of de ‘b’ in plaats van de ‘d’.

Waarom kiest u voor Xperto?

De inhoud van de behandelingen bij Xperto sluit aan op de didactiek van school. Bij Xperto hoeft het kind zich niet aan te passen aan de behandelaar, maar de behandelaar past zich aan, aan het kind. De behandelingen worden afgestemd op de behoeften van uw kind. Uit onderzoek blijkt dat behandelingen op het gebied van lezen en spelling het meest effectief zijn als er wordt aangesloten bij de aanpak van school. Xperto werkt met actueel en betekenisvol materiaal wat kinderen aanspreekt. Tijdens de behandelingen besteedt Xperto ook aandacht aan psycho-educatie. Dit houdt in dat er met uw kind wordt besproken wat het betekent om dyslexie te hebben en hoe uw kind daar het beste mee kan omgaan. Xperto vindt het van groot belang dat er tijdens de behandelingen aandacht is voor leesplezier. Bovendien laat Xperto ouders niet onnodig wachten. Xperto heeft geen wachtlijst.

Als aan de voorwaarden voor vergoede dyslexie niet wordt voldaan, kunt u ook particulier bij Xperto terecht. De kosten van het dyslexieonderzoek (en een eventuele dyslexiebehandeling) worden dan niet vergoed door de gemeenten. Voor meer informatie over particulier onderzoek of behandelingen, neem contact op met Tjalling Brouwer: info@xperto.nl
Vergoedingen voor dyslexiezorg

Xperto kan onderzoeken of uw kind dyslexie heeft. Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunnen het onderzoek naar dyslexie en de eventuele behandelingen door de gemeente vergoed worden. De voorwaarden waar uw kind aan moet voldoen, zijn:

 •  Uw kind moet bij de start van het onderzoek tussen de 7 en de 12 jaar oud zijn.
 •  Uw kind hoort bij de 10% zwakste lezers of hoort bij de 15% zwakste lezers en 10% zwakste spellers, in vergelijking met leeftijdsgenoten.
 •  Uw kind mag geen andere ontwikkelingsstoornis hebben die de dyslexiebehandelingen kan belemmeren.
 • Er is aantoonbaar 2 x 12 weken intensieve hulp geboden

Deze normen gelden voor een kind in het reguliere basisonderwijs. Als uw kind op het speciaal basisonderwijs zit, dan gelden er andere normen.

Als uw kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u hem of haar aanmelden voor een onderzoek naar dyslexie en wordt dit doorgaans vergoed door de gemeente.

Neem contact op voor meer informatie over aanmelding en vergoeding.
info@xperto.nl

Hoe ziet het onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) eruit?

Onderzoeksprocedure

Na het screenen van het dossier van uw kind om te kijken of hij/zij in aanmerking komt voor vergoed onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie krijgt u een uitnodiging voor  het onderzoekstraject. Het onderzoek vindt plaats door een ervaren GZ-psycholoog. Enerzijds wordt bekeken of bij uw kind de diagnose dyslexie kan worden vastgesteld. Anderzijds wordt ook bekeken wat uw kind nodig heeft om zich op lees- en spellinggebied tot optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Van het onderzoek wordt een uitgebreide rapportage gemaakt die na het adviesgesprek per post naar u zal worden verzonden. Daarnaast wordt er een behandelplan geschreven met richtlijnen voor behandeling.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek met ouders
 • Lees- spellingonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Adviesgesprek met ouders en eventueel school waarin u te horen krijgt of uw kind in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject.


Wat houdt de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) in?

Zo spoedig mogelijk na afronding van het onderzoekstraject, waarbij de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie is gesteld zal er gestart worden met dyslexiebehandelingen. De dyslexiebehandelingen vinden plaats door ervaren psychologen of logopedisten met een registratie bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

In een behandelplan staat beschreven aan welke doelen er gewerkt gaat worden tijdens de behandeling. De dyslexiebehandelaar zal samen met u tijdens de eerste behandeling deze doelen bespreken, u informeren over wat er thuis van u verwacht wordt en afspraken maken over hoe u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling.


Aanmelden


De aanmeldingsformulieren krijgt u digitaal toegestuurd als u een mail stuurt naar info@xperto.nl. U krijgt een formulier dat u als ouder(s) invult en een formulier dat door de school ingevuld moet worden.

 

 1. U slaat het lege formulier eerst op op uw computer.
 2. Vervolgens vult u alles in en slaat het formulier opnieuw op met de naam van uw kind als bestandsnaam bijvoorbeeld:aanmeldingdyslexieKimvanHees
 3. Print het ingevulde formulier en onderteken het (beide gezaghebbende ouders). Indien de ouder/verzorger verschilt van wettelijke vertegenwoordiger, dient ook de wettelijke vertegenwoordiger de aanmelding te ondertekenen.
 4. Ondergetekende geeft hierbij tevens toestemming voor het opnemen van persoonsgegevens in de bestanden van Xperto.
 5. U vraagt de IB-er op de school van uw kind om het formulier van de school in te vullen.
 6. U stuurt deze volledig ingevulde aanmeldingsformulieren inclusief bijlagen naar: Xperto BV, t.a.v. administratie Xperto, Rijsven 44, 5645 KH Eindhoven.

 

Ten slotte
U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding met daarin aangegeven of uw kind in aanmerking komt voor onderzoek naar ernstige dyslexie en zo ja, wanneer het onderzoek zal plaatsvinden.